144 - קזב

יאטיסרבינוא - םינופלטה ךירדמ

תילגנא-תירבע סקיפרומ ןולימ

לארשי תבכר

בהז יפד

תירוביצ הרובחת - ןד תרבח רתא

תירוביצ הרובחת - דגא תרבח רתא

הפיח תטיסרבינוא רתא

ןוינכטה רתא

היירפסה רתא
ף"לא
םיינורטקלא עדימ ירגאמ

(ןותנש) םיסרוק גולטק

טנדוטסל םיתורישו עדימ רתא
(המודכו םינויצ ,תועש תכרעמ ,םושיר)


יאטיסרבינוא םיעוריאו הנש חול

טאנקידה רתא

JOBRESUME- הדובעל םייח תורוק רתא

םימדקתמ םידומילל תושרה

רקחמה תושר

םיטנדוטסה תדוגא

ח"רפ

הלבקו המשרה תכרעמ
(םידמעומל עדימ)


OUTLOOK תרשב ל"אודל השיג

לארשיב תורחא תואטיסרבינוא

םלועב תורחא תואטיסרבינוא

הטלוקפה תודוא
תושדח
תוכרב
םיסנכו םיעוריא
תועדומ תוחול
חוקל תנולת
ונל ובתכ
רתאב שופיח
םירושיק

English Version

תיבה ףדל
29.7.2003 הנורחאל ןכדוע | 31905 למרכה רה הפיח תטיסרבינוא - םתארוהו םיעדמל הטלוקפל © תורומש תויוכזה לכ |
ןיערג-ילשמ סיריא :בוציע | היינבב רתאה | Webmaster-ל ליימ וחלש םינוכדע/םינוקיתל | To English Version