הטלוקפה תודוא
תושדח
תוכרב
םיסנכו םיעוריא
תועדומ תוחול
חוקל תנולת
ונל ובתכ
רתאב שופיח
םירושיק

רתאה תפסוה
ךלש םיפדעומה תמישרל


English Version

 | 31905 למרכה רה הפיח תטיסרבינוא - םתארוהו םיעדמל הטלוקפל © תורומש תויוכזה לכ |
ןיערג-ילשמ סיריא :בוציע | היינבב רתאה | Webmaster-ל ליימ וחלש םינוכדע/םינוקיתל | To English Version