ןיול-רטכיר לג 'פורפ :הטלוקפה ןקיד

בהל דורמנ רמ :הטלוקפה להנימ שאר


הרבחהו חורה ,םיקיודמה םיעדמה
.תישונאה תוברתה לש דוסיה ינבא םניה


הרבסהל תומרותה תויגולויבהו תוילקיזיפ-תוימיכה תוכרעמה תא םיללוכ םיקייודמה םיעדמה
תמרות וז תימוחת-ןיב תופיצר .םדאהו םייחה ,םלועה לש היצולובאהו אצומה לש חונעפו
תוירלוקלומה תומרה ךרד תיקיקלחה המרהמ תונוש ןוגרא תוכרעמב םויקה תונורקע תנבהל
הווהמ הקיטמתמה .ךדיאמ תוימסוק תוכרעמלו דחמ הליהקהו םזינגרואה תמרל דעו תויאתהו
- ילירטס יביטקודד עדמ איה ומצע ינפב עדמכ .חורה יעדמל עבטה יעדמ ןיב תרשקמ הילוח
לכלו) עבטה יעדמל הישומיש ,תאז םע .חנומה לש יבויחה יפוסוליפה ןבומב "ןכות רסח"
.ףילחת אלל םה (םייתומכה םיעדמה
.הרבחו חור ,עבט לש שלושמב תועלצה תחא איה םתארוהו םיעדמל הטלוקפה

:תואבה תודיחיה תא תללוכ הטלוקפה

יגוח-וד - (.B.Sc.) היגולויבל גוחה .1
(יגוח-דח) (.B.Sc.) היגולויב - םיעדמה תארוה .2
(.Ph.D.;M.Sc. ; B.Sc. ) הקיטמתמל גוחה .3
(.Ph.D.; M.Sc. ) תיתביבסו תינויצולובא היגולויבל גוחה .4
(.M.Sc;.Ph.D. ) היגולותאו היגולויבוריונל גוחה .5
(.B.Sc.) םיקייודמ םיעדמ - םיעדמה תארוה .6
םייחה יעדמב ץבקימ .7
(המקהב) םיימי-ואיג םידומילל גוחה .8
(המקהב) תימי היגולויסל גוחה .9
*םדאה לש היגולויבל גוחה .10
הטיסרבינואה תודסומ רושיאב הנתומ*

ראותה ידימלתל םייחה יעדמבו םיקייודמה םיעדמב רקחמו הארוה תעצבתמ הטלוקפה תרגסמב
.ישילשהו ינשה ,ןושארה
יתביבס שגדב םייגולויבהו םייטמתמ-םיילקיזיפה םיעדמה ןיב רושיגב הטלוקפה לש הדוחיי
הדשב םיירקחמו םייטמתמ םילדומ) תוינויסינו תוינויע תושיג בולישבו ינויצולובא
.(הדבעמבו
תונושה תוכלממהמ יגולויבה םונגה ןווגמב תודובע ללוכ ינויסינה רקחמה
םימוחת תובלשמה תוינרדומו תויסאלק תוטישב (םייח ילעבו םיחמצ ,םימזינגרואורקימ)
.עבטה יעדמו םיקייודמה םיעדמה ,םייחה יעדמ לש םינוש

ללוכה ישונאהו ילמינאה ,יחמצה - םונגה רקחמ תא ןייצל שי הטלוקפב רקחמה ידקומ ןיבמ
תוגהנתההו חומה רקחמ תאו םייטנג םיפצר תאוושהו יטנג-יופימב תיטנגה תונושב םירקחמ
סיסבה תנבהב םהל עייסלו ימוחת-בר רקחמב םינייטצמ םיטנדוטס רישכהל ותרטמ רשא
.םדא ינבב תילנויצקנופ הימדהל תולוקלוממ :תוגהנתהה לש ירלוקלומהו יגולויב-וריונה
,םייחה ילעב תוגהנתה ,םלשה םזינגרואה תמרב םג רקחמ תדובע תישענ יגולויבה םוחתב
.תונושה תומרב תיגולויזיפה הרקבהו תידוקפת הדיחיכ ותביבסו םזינגרואה
הקיזיפב ,תישומיש הקיטמתמבו תינויע הקיטמתמב רקחמ הטלוקפב םייקתמ ינויעה םוחתב
ימוחתל דחוימ שגד ןתינ .םייחהו עבטה יעדמל הלא םיעדמ ןיבש םירשקבו תיטרואת
.הקיטמתמויבו הקיטמרופניאויב
סיסבה תנבהב רקחמב בלתשהל םידימלתה םילוכי תוגהנתההו חומה רקחל זכרמה תרגסמב
,היגולויזיפורטקלאב תומדקתמ תוטיש ,םדאה חומ תומיד ,ןורכיזו הדימלל יגולויבה
.תירלוקלומ היגולויבו הימיכויבב
הקיטמתמל גוחהמ םירקוח םיפתוש וב יעדמ בושחמו תיבושיח הקיטמתמל זכרמ םייק ,ןכ ומכ
תוליעפב ךומתלו ןנכתל זכרמה תרטמ .בשחמה יעדמ-הקיזיפ-הקיטמתמה תארוהל גוחהמו
.םתארוהו םיעדמל הטלוקפב תימוחת-בר תימדקא

תנמ לע חורהו הרבחה יעדממ םירקוח םע תירקחמ הלועפ םיפתשמ םיעדמל הטלוקפהמ םירקוח
תובצינה תויתביבסה תויעבה ןורתפ םדקל רשפא התרזעב קרש תימוחת-ברה השיגה םדקל
יעדמל הטלוקפב ןגועמה הביבסו עבט יבאשמ לוהינל גוחב הליעפ הפתוש הטלוקפה .ונינפב
.הקיזיפו הקיטמתמל ,היגולויבל םירומ רישכהל הטלוקפה הכישממ ןכ ומכ .הרבחה
.8077/8/9 ימינפ וא ,04-8288077/8/9 ינוציח :םינופלטב לבקל ןתינ םיטרפ

הטלוקפה תודוא
תושדח
תוכרב
םיסנכו םיעוריא
תועדומ תוחול
חוקל תנולת
ונל ובתכ
רתאב שופיח
םירושיק

English Version

תיבה ףדל
21.10.2007 הנורחאל ןכדוע | 31905 למרכה רה הפיח תטיסרבינוא - םתארוהו םיעדמל הטלוקפל © תורומש תויוכזה לכ |
ןיערג-ילשמ סיריא :בוציע | היינבב רתאה | Webmaster-ל ליימ וחלש םינוכדע/םינוקיתל | To English Version